Zygmunt III Waza (1587-1632)

 

 

Urodzony w 1566 roku, syn króla szwedzkiego Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki. Obrany królem Polski w 1587 roku, zraził sobie szlachtę i magnatów sympatią do rządów absolutnych i popieraniem kontrreformacji (rokosz Zebrzydowskiego w 1606 r.). Po śmierci ojca koronował się na króla Szwecji, co wywołało w następstwie długotrwałe zmagania szwedzko-polskie zakończone, pomimo początkowych zwycięstw, utratą przez Polskę części Inflant. Dążenia do objęcia tronu moskiewskiego nie dały rezultatu, mimo zajęcia Moskwy w 1610 roku. Prowadził politykę prohabsburską, co uwikłało Polskę w wojny z Turcją (klęska pod Cecorą i zwycięstwo pod Chocimiem). Przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Zmarł w 1632 roku w Warszawie. Pochowany został na Wawelu.

 

1

 

28

 

3

 

14

 

29 30

 

1587 - Podwójna elekcja. Konflikt zbrojny o tron między królem a kontrkandydatem - Maksymilianem Habsburgiem. Panowanie Zygmunta III Wazy (do 1632). Budowa ratusza Starego Miasta w Gdańsku (do 1595);

1588 - Bitwa pod Byczyną - zwycięstwo Jana Zamoyskiego nad wojskami Maksymiliana Habsburga (wziętego do niewoli). Pierwszy polski podręcznik rolnictwa - Gospodarstwo Anzelma Gostomskiego. Ostateczna kodyfikacja praw na Litwie;

 

Medal 1991 Jan Zamoyski - Bitwa pod Byczyną
Średnica: 70 mm
Metal: brąz
Waga: 141 g

Rok emisji: 1991
Autor: Rosana i Andrzej Nowakowscy

 

66

 

67

 

54 55

 

4

 

Po zwycięstwie pod Byczyną w roku 1588 Zamoyski wziął do niewoli arcyksięcia austriackiego Maksymiliana, który siłą pragnął zagarnąć koronę polską.

 

56

 

3a

 

Rycerstwo za czasów Zygmunta III Wazy

 

1589 - Traktat pokojowy z Habsburgami (będzińsko-bytomski). Utworzenie ordynacji zamojskiej przez kanclerza Jana Zamoyskiego (istniała do 1944);

1591 - Pierwsze powstanie kozackie (do 1593), pod wodzą Krzysztofa Kosińskiego. Ataki pospólstwa na zbory innowiercze w Krakowie i Wilnie;

1593 - Koronacja króla Polski Zygmunta III Wazy na króla Szwecji (detronizacja w 1599);

1594 - Jan Zamoyski powołuje do życia Akademię Zamojską oraz drukarnię i bibliotekę w Zamościu;

 

5

 

19

 

22

 

1595 - Kolejne powstanie kozackie, pod wodzą Semena Nalewajki (zginął w 1597);

1596 - Unia brzeska - uznanie zwierzchności papieża przez część prawosławnych mieszkańców Rzeczypospolitej. Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy;

 

17

 

21

 

26 

 

1597 - Opublikowanie Kazań sejmowych Piotra Skargi. Przebudowa (do 1619) Zamku Królewskiego w Warszawie;

 

 36a

 

16

 

1598 - Druga wyprawa Zygmunta III Wazy do Szwecji - klęska pod Linkoping;

1599 - Ukazanie się drukiem Biblii w tłumaczeniu Jakuba Wujka;

 

BIBLIA JAKUBA WUJKA 1599 rok
Strony 311-312, (1 karta)
Księgi Wtóre Królewskie
KOMPLETNE ROZDZIAŁY 9 i 10
XVI-wieczny starodruk w języku polskim. Karta zawiera ozdobne drzeworyty (Inicjały). Pochodzi ze zdekompletowanego egzemplarza Biblii (destruktu). Wymiary karty ca. 30 x 20 cm .Tekst Biblii pisany jest przepięknym staropolskim językiem. Do karty karty dołączony Certyfikat Autentyczności, a także kartka z alfabetem gotyckim ułatwiającą rozczytanie tekstu.

 

60

 

61

 

62

 

63

 

13

 

1600 - Nieudana próba zawarcia unii z Rosją. Początek pierwszego etapu wojen ze Szwecją o Inflanty (do 1611);

1602 - Założenie akademii ariańskiej w Krakowie;

1603 - Początek budowy (do 1609) klasztoru Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej;

1604 - Zwycięstwo w bitwie ze Szwedami pod Białym Kamieniem. Pierwsza "dymitriada" (do 1606) - rzekomo ocalały syn cara Iwana IV Groźnego obejmuje rządy w Moskwie z pomocą wojsk polskich;

 

68

 

1605 - Zwycięstwo nad Szwedami w bitwie pod Kircholmem (siły polskie pod wodzą Jana Karola Chodkiewicza). Narysowanie pierwszego planu Moskwy, przez polskiego kartografa Tomasza Makowskiego;

 

Medal pamiątkowy:

- Hetman Jan Karol Chodkiewicz

- Bitwa pod Kircholmem

Materiał: brąz srebrzony;
Średnica: 70 mm;
Waga: 120 g;
Wydany dla Towarzystwa Wiedzy Obronnej.

Awers: Popiersie w prawo z buławą w ręce. W otoku napis: HETMAN JAN KAROL CHODKIEWICZ – 1560 – 24.IX.1621.
Rerwers; Husaria, znak TWO i data: 19 – 94. W otoku napis: BITWA POD KIRCHOLMEM – 27 WRZEŚNIA 1605.
Projekt i wykonanie: Rosana i Andrzej Nowakowscy
Nakład: 800 sztuk.

 

69

 

70

 

37a

 

37b

 

38

 

39

 

40

 

Medal zaprojektowany został przez wielokrotnie nagradzanego projektanta monet i medali w Polsce – Roberta Kotowicza. W centralnej części oraz wzdłuż dolnej krawędzi awersu widoczna jest kolorowa scena z bitwy pod Kircholmem 1605 roku, przedstawiąjaca starcie między wojskami polskimi i armią szwedzką.


Dynamiczny rysunek doskonale oddaje ruchy walczacych, każdy szczegół ich szat oraz uzbrojenia. Na pierwszym planie obrazu odcina się rzeźbiarski relief o barwie naturalnego srebra. Ukazuje on postać polskiego husarza z szablą. W górnej części wzoru wzdłuż otoku widnieje napis „BITWA POD KIRCHOLMEM” w dolnej części rok „1605”.


Rewers przedstawia kolekcję różnych rodzajów uzbrojenia historycznego typowego dla polskiej armii. Na medalu widoczne są m.in. kirys, hełm, szable, miecze, piki oraz choragiew. W otoku znajduje się nazwa kolekcji „BITWY POLSKIGO ORĘŻA”.

 

83

 

84

 

85

 

86

 

1606 - Rokosz wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego (do 1609);

1607 - Klęska rokoszan w bitwie z wojskami królewskimi pod Guzowem. Druga "dymitriada" (do 1608) - rokowania Polaków z nowym carem, Wasylem Szujskim;

1609 - Wojna z Rosją - oblężenie Smoleńska przez wojska polskie. Zygmunt III Waza z rodziną i dworem ostatecznie opuszcza Wawel i przenosi się do Warszawy;

1610 - Bitwa pod Kłuszynem - zwycięstwo hetmana Stanisława Żółkiewskiego nad carem Wasylem Szujskim. Zajęcie Kremla przez Polaków. Zygmunt III Waza żąda dla siebie tronu carskiego;

 

10 zł Kłuszyn 

Rok emisji: 2010

Nakład: 60.000 szt.

Metal: srebrna (Ag 925)

Waga: 14,14 g

Średnica: 40,0 x 26,0 mm (elipsa)

Stempel lustrzany

 

42

 

43

 

75

 

23 

 

1611 - Zdobycie Smoleńska przez wojska polskie. Urodził się Jan Heweliusz (zm. 1687), astronom gdański. Przywilej erekcyjny króla Zygmunta III dla uniwersytetu w Poznaniu;

 

7

 

8

 

15

 

24

 

25

 

80

 

50

 

Medal okolicznościowy poświęcony pamięci Jana Heweliusza.
Wydany przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne.
Medalier: Krystyna Jeż-Kręcicka, 1987 r.
Tombak patynowany, średnica: 70 mm.
Emitent: PTAiN, Oddział w Gdańsku.
Mennica Państwowa, 1987 rok.,Waga: 127,4 g

 

71

 

72

 

1 HEWELIUSZ  MONETA ZASTĘPCZA - 400. LECIE URODZIN JANA HEWELIUSZA -  ROK JANA HEWELIUSZA 2011


Awers: Centralnie, od góry: globus ze stojącym na nim bocianem pośród słońca i gwiazd, poniżej napis w dwóch wierszach, w poziomie: HEWELIUSZ / 2011 oraz znak Srebrnej Mennicy; u dołu nominał pisany cyfrą w poziomie: 1, z jego prawej stronie nazwa w pionie: Heweliusz, z lewej strony półkolem napis: ROK JANA, z prawej strony półkolem napis: HEWELIUSZA.
Rewers: Wizerunek Jana Heweliusza, u dołu wizerunku półkolem napis: potęga umysłu, z prawej strony wizerunku znak Srebrnej Mennicy; na obrzeżu, kołowo napisy: 400 - LECIE URODZIN JANA HEWELIUSZA (od lewej strony, ku górze i do prawej strony żetonu) oraz daty - 1611 - 1687 (u dołu).
Rok na monecie: 2011
Rok emisji: 2011
Nominał: 1 HEWELIUSZ
Tworzywo / metal: mosiądz oksydowany
Średnica (mm): 32 mm
Nakład: 7500 stuk
Mennica: Srebrna Mennica - Radziwiłłów Mazowiecki
Emitent: Srebrna Mennica
Miasto: Gdańsk

 

82

 

81

 

Jednym z ważnych wydarzeń historycznych dotyczacych również i Zamku Królewskiego w Warszawie jest złożenie hołdu królowi polskiemu Zygmuntowi III Wazie przez carów Szujskich na sejmie RP w dniu 29 października 1611. Wydarzenie to miało miejsce w Wielkiej Sali Senatu, gdzie carowie przywiezieni zostali jako jeńcy pojmani przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

 

57

 

73