Michał Korybut Wiśniowiecki (1669-1673)

 

 

 Urodzony około 1640 roku, syn wojewody ruskiego Jeremiego Wiśniowieckiego i Gryzeldy Zamoyskiej. Obrany na króla głosami tłumów szlacheckich w trakcie elekcji 1669 roku, nie był przygotowany do pełnienie tej funkcji. Od początku panowania napotykał na opozycję magnatów. Ożeniony z siostrą cesarza, Eleonorą Marią, związał sie z polityką prohabsburską. Przyśpieszyło to wojnę z Turcją. W 1672 roku padł Kamieniec Podolski i król musiał zgodzić się na oddanie Turkom całego Podola i Ukrainy. Dopiero zażegnanie grożącej wojny domowej umożliwiło podjęcie na nowo walk z Turkami. Zmarł w 1673 roku we Lwowie, w przeddzień zwycięstwa pod Chocimiem. W 1676 roku został pochowany na Wawelu.

 

1

 

3

 

1669 - Panowanie Michała Korybuta Wiśniowieckiego (do 1673). Rehabilitacja Jerzego Lubomirskiego;

1670 - Ślub króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z siostrą cesarza Leopolda I - Eleonorą. Transakcja wojny chocimskiej Wacława Potockiego - opis wojny z Turcją w 1621;

 

Jubileusz 600-lecia obecności Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze, w uroczystościach w których uczestniczył Ojciec Święty Jan Paweł II, został upamiętniony na licznych medalach dotyczących obu tych wydarzeń. Temat historycznego znaczenia Jasnej Góry w życiu narodu polskiego został podjęty przez Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. Opracowana została seria licząca piętnaście medali, poświęcona wybranym wydarzeniom związanym z Jasną Górą i historią Polski. Medale te upamiętniają fakty i postacie historyczne, a jednocześnie przedstawiają zabytki sztuki i kultury narodowej z nimi związane. Medale są numerowane nr 1—15.
Autorem całej serii jest częstochowski artysta plastyk Wojciech Barylski, a ich wykonawcą Zjednoczone Zakłady Gospodarcze „Veritas" w Częstochowie.
Na medalu nr 8 upamiętniono scenę zaślubin na Jasnej Górze Michała Korybuta z Eleonorą oraz klasztorny refektarz, któremu nadano z tej okazji wspaniały wystrój zachowany do chwili obecnej.

 

Awers - Scena zaślubin króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z Eleonorą Austriacką. Poniżej poziomy napis: ŚLUB MICHAŁA KORYBUTA/ WIŚNIOWIECKIEGO/ Z ELEONORĄ/ NA JASNEJ GÓRZE/ W 1670 R.

 

Rewers - Fragment refektarza. Poniżej napis na wstędze: REFECTORIUM, na linii - SERIA JASNOGÓRSKA - NR 8, u dołu - PTAiN/ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE.Sygnatura - WB - na awersie + znak Veritasu - na rewersie


Waga: 92,8g
Średnica: 60mm
Wybity w tombaku patynowanym
Ilość: 1200 szt.

 

4

 

5

 

Zaślubiny króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z arcyksiężniczką austriacką Eleonorą w 1670 roku.

 

6

 

1671 - Zwycięstwa hetmana Jana Sobieskiego nad Tatarami pod Bracławiem i Kalnikiem;

1672 - Wojna z Turcją. Upadek Kamieńca Podolskiego. Traktat w Buczaczu (utrata Podola i Ukrainy). Odnowienie dawnych układów z Brandenburgią;

1673 - Zwycięstwo Jana Sobieskiego nad Turkami pod Chocimiem. Śmierć Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

 

2