Urodzony w 966 lub 967 roku, najstarszy syn Mieszka I i Dobrawy. W początkach panowania otoczył opieką wygnanego z Czech biskupa praskiego Wojciecha. Jego męczęńską śmierć z ręki pogańskich Prusów i rychłą kanonizację wykorzystał politycznie. W 1000 setnym roku na spotkaniu w Gnieźnie u grobu św. Wojciecha z cesarzem Ottonem III uzyskał pełnię władzy nad nowo utworzoną prowincją kościelną z ośrodkiem w Gnieźnie i został symbolicznie koronowany (właściwa koronacja odbyła się dopiero w 1025 roku). Próba opanowania Czech w 1003 roku wywołała konflikt z Niemcami zakończony dopiero w roku 1018 pokojem w Budziszynie pozostawiającym Polsce zdobyte ziemie zaodrzańskie (Milsko i Łużyce). W tymże roku Chrobry podjął zwycięską wyprawę na Kijów i zajął Grody Czerwieńskie. Zmarł w 1025 roku, został pochowany w podziemiach katedry poznańskiej.

 

 

52

clip

 

 

clip a 35

 

Ważniejsze wydarzenia:

 

992 - Śmierć Mieszka I. Panowanie Bolesława Chrobrego (do 1025);

995 - Wspólne walki Bolesława Chrobrego i cesarza Ottona III z Obodrytami;

996 - Przybycie na dwór Bolesława Chrobrego praskiego biskupa Wojciecha;

 

6

 

7 8

 

997 - Gdańsk po raz pierwszy został wymieniony jako miasto (Gyddanyzc urbs) w „Żywocie św. Wojciecha” (Vita prima Sancti Adalberti), spisanym przez Jana Kanapariusza w roku 999 w Rzymie. Z zapisu tego wynika, że św. Wojciech był w Gdańsku – i ochrzcił kilka tysięcy osób – wiosną 997 roku.

Męczeńska śmierć biskupa Wojciecha w kraju pogańskich Prusów;

 

8a

 

8b

 

 29

30

31

32

33

 

47

 

23 

 

 

 

34

 

 

Św. Wojciech nauczajacy Prusów wg kwatery z Drzwi Gnieźnieńskich.

 

 

9

 

 10

 

64

 

65

 

 11

 

16

 

17

 

55

 

56

 

57

 

58

 

68

 

59

 

51

 

998 - Ślub siostry Bolesława Chrobrego – Świętosławy – z królem Danii Swenem Widłobrodym;

999 – Kanonizacja biskupa Wojciecha;

 

12

 

Srebrny sarkofag św. Wojciecha, dzieło gdańskiego złotnika P. van Rennen (XVII w.). Katedra Gniezno.

 

48

 

Gniezno - Katedra. - Fragment marmurowego mauzoleum św. Wojciecha w kaplicy bł. Bogumiła.

 

49

 

Gniezno. Grób św. Wojciecha.

 

1000 – Zjazd gnieźnieński. Utworzenie pierwszego w Polsce arcybiskupstwa – w Gnieźnie – i trzech nowych biskupstw: w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie. Pierwsza szkoła w Polsce – szkoła katedralna we Wrocławiu;

 

18

 

19

 

53

 

54

 

25 26

 

36

 

37

 

38

 

39

 

Medal. Mosiądz, waga 97 gram, średnica 64 mm, ulotka informacyjna.

 

43

 

44

 

45

 

46

 

Nie sposób nie wpisać w historyczne daty mojego rodzinnego miasta Chełma. Rok 1001 jest historycznym faktem istnienia miasta Chełm. W tymże roku Włodzimierz Wielki ustanowił w Chełmie biskupstwo obrządku wschodniego w celu umocnienia chrześcijaństwa wschodniego i wpływów ruskich na terenie zajętych w 981 r. Grodów Czerwieńskich. Uroczystości Obchodów 960-tej Rocznicy historycznego istnienia miasta Chełma stanowił jeden z fragmentów
uroczystości, jakie odbywały się na terenie całego kraju pod ogólnym hasłem - obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.

 

 

27 28

 

 

1002 – Zajęcie Łużyc i Milska przez Bolesława Chrobrego;

1003 – Krótkotrwałe przyjęcie rządów w Czechach i na Morawach przez Bolesława Chrobrego. Pierwsza wojna z Niemcami (do 1005). Eremici w Międzyrzeczu (czczeni później jako Pięciu Braci Męczenników) zamordowani toporami przez rabusiów;

 

24

 

40

 

41

 

42

 

2

 

Przyłączenie do Polski Milska i Łużyc; czasowe zajęcie Miśni, Czech, Moraw, Słowacczyzny.

 

1004 – Wyparcie Bolesława Chrobrego z Milska, Łużyc i Czech przez Niemców;

 

3

 

Utrata Czech i Miśni.

 

1005 – Zatrzymanie wojsk niemieckich Henryka II pod Poznaniem, utrata (na mocy pokoju) Milska, Łużyc i Pomorza Zachodniego;

1005 – Anonimowy tekst (łaciński) Żywota Pięciu Braci Męczenników. Poczta Bolesława Chrobrego;

 

20

 

21

 

W swoich początkach polska poczta związana była z władcą i dworem. Korespondencję książąt i królów polskich przewozili posłańcy zwani komornikami. Podstawowym środkiem organizacji transportu dla posłańców były podwody, w ramach, których zobowiązano miejscową ludność do dostarczania koni i wozów. Wprowadził je w Polsce Bolesław Chrobry, tworząc w ten sposób komunikację dla potrzeb państwowych. Wydawanie podwodów i zmiana koni odbywała się w domu wójta, burmistrza lub ławnika. Żądający podwody musiał okazać uprawnienie i zapłacić należność z góry. Dostarczaniem podwód obciążano przede wszystkim miasta królewskie, które często zabiegały o zwolnienie z obowiązku bezpłatnego serwowania usługi.
Poczta i poszta. Bolesław Chrobry, który był równie wielkim wojownikiem jak organizatorem swego państwa, postanowił, żeby do rozwożenia jego rozkazów wszystkie miasta dawały posłańców konnych lub pieszych. Długosz, mówiąc o natychmiastowem zawiadomieniu Bolesława o zamordowaniu pięciu zakonników w Kazimierzu wielkopolskim roku 1005, dodaje: „Tak bowiem mądrze i przezornie król ten urządził swoje państwo, że wszelkie sprawy i wypadki świeżo wydarzone, czy to w pobliżu, czy z dala, w kraju czy za granicą, nietylko dniem ale i nocą dochodziły jego wiadomości”.BOLESŁAW CHROBRY (992-1025)

 

1007 – Druga wojna z Niemcami (do 1013), zajęcie Milska i Łużyc przez Bolesława Chrobrego;

 

4

 

Utrata zwierzchności nad Pomorzem Zachodnim.

 

1008 - Pobyt Brunona z Kwerfurtu, udającego się z misją na ziemie Wieletów, Prusów i Jadźwingów, opracowanie przez niego Żywota Pięciu Braci Męczenników oraz pełniejszej wersji Żywota św. Wojciecha;

 

22

 

Na wzniesieniu grodu łomżyńskiego zwanym Wzgórzem Świętego Wawrzyńca według zapisków kościelnych miał stać kościół parafialny wybudowany według Kroniki Spengeberga przez świętego Brunona z Kwerfurtu, około 1000 roku. Święty ten niosąc wiarę chrześcijańską pogańskim ludom na pograniczu prusko-jaćwieskim poniósł męczeńską śmierć w 1009 roku zaledwie 20 kilometrów na wschód od tego miejsca, w okolicach dzisiejszej Wizny. Prawdziwość tej legendy dowodzą wykopaliska archeologiczne przeprowadzone na wzgórzu. Potwierdzają one, że w tym miejscu na pewno stał pierwszy kościół chrześcijański na Północnym Mazowszu, w krypcie odnaleziono wczesnośredniowieczne szczątki bogato ubranego duchownego.

 

1009 – Męczeńska śmierć Brunona z Kwerfurtu podczas misji chrystianizacyjnej wśród Jaćwingów;

 

15

 

1010 – Najazdy Sasów i Czechów na Śląsk;

1012 – Najazd książąt niemieckich. Włączenie biskupstwa poznańskiego do metropolii w Gnieźnie (po śmierci biskupa poznańskiego Ungera);

1013 – Pokój z Henrykiem II w Merseburgu: hołd Bolesława Chrobrego z Milska i Łużyc, ślub jego syna Mieszka

II, z siostrzenicą cesarską – Rychezą;

1014 – Wyprawa Bolesława Chrobrego na Ruś;

1015 – Trzecia wojna z Niemcami (do 1018), najazd wojsk Henryka II;

1017 – Odparcie najazdu Niemców, Wieletów, Czechów i Rusinów (m.in. Obrona Niemczy);

1018 – Pokój w Budziszynie kończący wojnę polsko-niemiecką (Bolesław Chrobry zatrzymuje Milsko i Łużyce); Wyprawa Bolesława Chrobrego na stolicę Rusi – Kijów;

 

13

 

clip 14

 

Bolesław I Chrobry 966 (967) - 1025
Wjazd do Kijowa 1018
Towarzystwo Wiedzy Obronnej 1991
Brąz
Średnica: 70 mm

Autor: Andrzej Nowakowski

 

60

 

 

61

 

67

 

 

5

 

Zajęcie przez Bolesława I Chrobrego Grodów Czerwieńskich i rejonu Brześcia. Utrata Moraw i Słowacczyzny.

 

1019 – Przyłączenie do Polski Grodów Czerwieńskich (do 1031);

1025 – Koronacja Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. Śmierć Bolesława Chrobrego, panowanie Mieszka II Lamberta (do 1031, 1032-1034);

 

50

 

66

 

Medal: Bolesław Chrobry
Awers denara Bolesława Chrobrego. W otoku napis: BOLESŁAW CHROBRY/ GNIEZNO - 1025. Sygnowany: spleciony monogram SW
Z lewej strony włócznia Św. Maurycego, niżej rewers denara Bolesława Chrobrego. Centralnie napis: " NIE GODZI SIĘ/TAKIEGO I TAK WIELKIEGO MĘŻA, JAK/-BY JEDNEGO   SPOŚRÓD/DOSTOJNIKÓW,KSIĘCIEM/NAZYWAĆ LUB HRABIĄ,/LECZ WYPADA CHLUBNIE/WYNIEŚĆ GO NA TRON/KRÓLEWSKI I UWIEŃ-/CZYĆ KORONĄ". Anonim Gall/ks.I. 6.
Czas powstania - 1985 r.
Średnica - 7 cm
Materiał - tombak brązowiony

62

 

63